Logo
AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), DIARI JORNADA SCCL manifesta que el domini www.diarijornada.coop és propietat de DIARI JORNADA SCCL, amb CIF F-67013664, i amb domicili a c/ Bailen, 5, Baixos, 08010 Barcelona (Barcelona) i correu electrònic contacte@diarijornada.coop.

Que DIARI JORNADA SCCL consta en procés d’inscripció al Registre de Cooperatives.

DIARI JORNADA SCCL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts per la llei, DIARI JORNADA SCCL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de DIARI JORNADA SCCL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió.

No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada entitat ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de DIARI JORNADA SCCL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de DIARI JORNADA SCCL o dels tercers degudament designats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de complir amb el respecte de la llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA, d’acord a l’exposat a l’apartat Propietat industrial i intel·lectual.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, us fem coneixedors que les dades personals que ens poden facilitar a través d’ aquesta web seran incorporades en un fitxer responsabilitat de DIARI JORNADA SCCL, CIF: F-67013664. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no només seran transmeses a terceres persones per qüestions relacionades amb la subscripció.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que DIARI JORNADA SCCL ofereix a través del web haureu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que, mitjançant la complementació del formulari, les dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de DIARI JORNADA SCCL amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis.

Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podeu dirigir-vos a: c/ Gomis 29, local 1 08023 (Barcelona), o bé enviar un correu electrònic a contacte@diarijornada.coop.

I a partir del 25 de maig del 2018, el tractament de dades es realitzarà de conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’ abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i per aquest motiu s’informa de la captació de dades que es pot realitzar a través d’aquesta web i en concret dels dos formularis habilitats:

Contacte: en el cas de que completi les dades d’aquest formulari, l’usuari per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de DIARI JORNADA SCCL, i seu social a C. Bailén, 5 Baixos de 08010 Barcelona. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i poder respondre. Aquestes dades només seran transmeses a terceres persones per qüestions relacionades amb la gestió de la petició i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en la seu social indicada o en l’adreça de correu electrònic contacte@diarijornada.coop.

Subscriptors: en el cas de que completi les dades d’aquest formulari, l’usuari per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Subscriptors responsabilitat de DIARI JORNADA SCCL, i seu social a C. Bailén, 5 Baixos de 08010 Barcelona. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la subscripcions al diari. Aquestes dades només seran transmeses a les entitat bancaria designada per vostè per fer front al pagament, així com a tercers que prestin serveis relacionats amb la subscripció, i seran conservades sempre que es mantingui la seva subscripció. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en la seu social indicada o en l’adreça de correu electrònic contacte@diarijornada.coop.

Propietat industrial i intel·lectual Aquest web és propietat de DIARI JORNADA SCCL, qui atorga determina que tot el contingut redactat per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l’autoria; que implica que es podrà utilitzar, explotar tots els continguts redactats i elaborats per aquesta entitat sempre i quan es faci menció que DIARI JORNADA SCCL és l’autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, no es permet en cap cas un ús comercial dels mateixos ni de les possibles obres derivades. En tot cas, les obres derivades que es poden dur a terme caldrà que mantinguin en tot moment la possibilitat d’ésser emprades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a DIARI JORNADA SCCL de les mateixes implicarà l’incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat a exigir el seu immediat cessament i eliminació, podent exercitar les accions que considerin adients pel respecte a la llicència determinada.

Els drets de propietat intel·lectual i marques que poden ésser propietat de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de DIARI JORNADA SCCL l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona, qui haurà de complir amb els drets de propietat o d’utilització de la llicència que el tercer hagi manifestat.

DIARI JORNADA SCCL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. DIARI JORNADA SCCL poseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.