El Síndic considera una vulneració de drets exigir el DNI, NIE o NIF per sol·licitar els ajuts de menjador escolar als infants estrangersEl Síndic considera una vulneració de drets exigir el DNI, NIE o NIF per sol·licitar els ajuts de menjador escolar als infants estrangers
Fotografia: ACN

Ha detectat disparitat de criteris en diversos ens locals en l’acreditació mitjançant document identificatiu dels alumnes i dels adults

El Síndic considera una vulneració de drets exigir el DNI, NIE o NIF per sol·licitar els ajuts de menjador escolar als infants estrangers

Ha detectat disparitat de criteris en diversos ens locals en l’acreditació mitjançant document identificatiu dels alumnes i dels adults

El Síndic considera una vulneració de drets exigir el DNI, NIE o NIF per sol·licitar els ajuts de menjador escolar als infants estrangers

Fotografia: ACN

  • Redacció Barcelona / ACN

  • | 07 de juny, 2018 - 15:51

El Síndic de Greuges ha rebut diverses queixes pel fet que en la convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2017-2018, alguns consells comarcals estableixen que només poden optar als ajuts les persones amb DNI o NIE vigent o, si manca, aportant el NIF de l'alumne i en alguns casos dels adults del seu nucli de convivència. Arran d'aquestes queixes, el Síndic va obrir una actuació d'ofici per poder estudiar la situació a tot Catalunya i va sol·licitar informació a diversos consells comarcals i ajuntaments del territori.

La mesura obeïa al fet que l'Administració local té l'obligació de retre comptes anuals amb l'Agència Tributària, mitjançant el Model 347, que només permet justificar els pagaments fets a terceres persones que s'identifiquin mitjançant DNI, NIE o NIF. Fins al 2015, els ens locals no havien tingut aquest problema, ja que només s'havien de declarar els pagaments a tercers a partir de 3.005 euros, per la qual cosa els ajuts com els de les beques menjador en quedaven exempts. A partir del 2015, però, sense cap llindar econòmic, els ens locals consideren que només poden donar ajuts a persones físiques que es puguin identificar en el Model 347 amb un DNI, NIE o NIF.

El Síndic també ha demanat informació a l'Agència Tributària, que ha confirmat aquests requisits. L'Agència també aporta la consideració que els beneficiaris dels ajuts de menjador escolar són els alumnes i, per tant, només és exigible l'acreditació mitjançant DNI, NIE o NIF d'aquests. També va respondre que les persones que manquin de nacionalitat espanyola i no disposin de número d'identitat estranger -per tant, no disposen de DNI ni NIE- sempre poden optar a obtenir un NIF. Fins i tot en el cas que no el sol·licitin expressament, l'Administració tributària pot procedir d'ofici a donar-los d'alta en Cens d'obligats tributaris i assignar-los un número de NIF.

A criteri del Síndic, l'exigència d'acreditar DNI, NIE o NIF per a la tramitació i valoració de les sol·licituds dels ajuts de menjador escolar, «si bé sembla necessària per atendre una obligació de rendició de comptes que tenen els ens locals amb l'Agència Tributària, pot suposar un greuge compartiu per a una part de l’alumnat socialment desfavorit i especialment vulnerable (com pot ser l’alumnat estranger en situació administrativa irregular), en la mesura que vincula la situació administrativa pròpia de l'alumne a la possibilitat de participar de les convocatòries d'ajut i, consegüentment, de poder accedir al servei de menjador escolar». Segons el Síndic, aquesta situació «resulta contrària al dret fonamental a l’educació en condicions d'igualtat, establert en la Llei orgànica 4/2000, sobre dret i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, que reconeix el dret a l'educació dels estrangers menors de setze anys, i pot, a més, derivar en la vulneració dels drets dels infants estrangers a ser escolaritzats en condicions d’igualtat». El Síndic entén que, d’acord amb el dret a l’educació, un cop establert un servei educatiu, com succeeix en el cas del menjador escolar, tot l’alumnat hi ha de poder accedir en condicions d’igualtat, amb independència de les seves característiques personals.

Per l'anterior, el Síndic recorda a les administracions públiques catalanes que, «d'acord amb l'interès superior dels infants, no es pot denegar l'ajut individual de menjador escolar a un infant que compleix els requisits de necessitat i vulnerabilitat social establerts normativament, pel sol fet de no disposar de DNI o NIE». A més, també els recorda que «els beneficiaris de l'ajut són els alumnes i, per tant, només és exigible el NIF de l'alumne i no pas el dels seus representants legals ni el de la resta de membres de la unitat familiar de convivència».

En la mateixa línia, el Síndic suggereix al Departament d'Ensenyament que aquestes consideracions es tinguin en compte en el document “Criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs escolar 2018-2019”, de manera que, en cas que es demani l’acreditació mitjançant DNI, NIE o NIF, només es pugui exigir en relació amb l’alumnat i, en cap cas, en relació amb els tutors legals.

També demana al conjunt de gestors dels ajuts de menjador escolar la creació d'un mecanisme per a l'obtenció del NIF per a les persones que no l'hagin tramitat. «Una bona eina seria entregar una llista dels alumnes sol·licitants de l'ajut de menjador escolar que previsiblement no puguin disposar d'un DNI i NIE a l'Agència Tributària perquè, abans d’acabar l'any fiscal, procedeixi d'ofici a donar-los d'alta en el cens d'obligats tributaris i a assignar-los el número d'identificació fiscal que els correspongui» conclou.

El Síndic ha donat a conèixer aquesta resolució al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, al Consorci d'Educació de Barcelona i a tots els consells comarcals. També n'ha donat trasllat a la Delegació Especial de Catalunya de l'Agència Tributària.


Si podeu llegir aquesta informació és perquè hi ha moltes persones que s’han fet subscriptores i d’altres que també són sòcies de la cooperativa Diari Jornada.

Si volem fer informació lliure, deslligada dels grans poders polítics i econòmics, amb una publicitat que passi el nostre codi ètic i sense continguts patrocinats, necessitem ser més. Necessitem que et sumis al projecte per poder explicar l’actualitat diària des de Barcelona, Palma i València amb rigor, honestedat, des de les esquerres i el feminisme i en català.

No t’ho pensis més: fes la teva subscripció i/o la teva aportació com a sòcia cooperativista.

Ens venem només a tu