La Sindicatura de Comptes revisa els processos de contractació dels Jocs del Mediterrani de TarragonaLa Sindicatura de Comptes revisa els processos de contractació dels Jocs del Mediterrani de Tarragona
(ACN)

El treball fiscalitza els procediments de caràcter administratiu i recomana altres maneres de resoldre'ls

La Sindicatura de Comptes revisa els processos de contractació dels Jocs del Mediterrani de Tarragona

El treball fiscalitza els procediments de caràcter administratiu i recomana altres maneres de resoldre'ls

La Sindicatura de Comptes revisa els processos de contractació dels Jocs del Mediterrani de Tarragona

(ACN)

  • | 30 de maig, 2018 - 18:50

La Sindicatura de Comptes ha emès un informe de fiscalització de la contractació administrativa de l'exercici 2016 a l'Ajuntament de Tarragona en què revisa processos relatius als Jocs Mediterranis, a més d'altres procediments. El treball vol comprovar que els processos s'han fet d'acord amb els principis de contractació del sector públic i amb les normes legislatives i reglamentàries vigents. Entre els processos que l'òrgan apunta que s'haurien pogut fer d'una altra manera hi ha l'adjudicació de les obres del projecte de reforma de l'estadi de futbol del Gimnàstic de Tarragona, feta en tràmit d'urgència a finals de novembre del 2016, i en què les obres no es van poder iniciar fins a l'abril del 2017, quan la corporació va aprovar el pla de seguretat i salut. També s'examina la pròrroga a l'adjudicatari del projecte de reforma dels vestidors de la piscina i de la zona de serveis del poliesportiu de Campclar, i se suggereix com s'hauria d'haver resolt l'execució del projecte modificat de les obres de rehabilitació i reforma de Palau Municipal.

A l'informe s'ha revisat per mostreig els expedients corresponents a la contractació del 2016, les pròrrogues de contractes, revisions de preus i modificacions d'expedients de contractes adjudicats en exercicis anteriors sobre un volum total de 24,09 MEUR.

Per tot plegat, la Sindicatura recomana que l'oferta econòmica, quan no sigui l'únic element a considerar, es configuri com un criteri d'adjudicació rellevant en la contractació, i, en cas que excepcionalment la seva repercussió sigui mínima, es justifiqui suficientment. També que, quan es preparin els plecs, es tingui cura de no introduir elements que puguin induir a error en la presentació de les ofertes per part dels licitadors. Finalment, es recomana, en general, una millor planificació i, en concret, que es faci amb antelació suficient la tramitació de les licitacions per renovar els contractes de serveis i de concessió de serveis prèviament al seu venciment.

En total, s'han fiscalitzat cinc contractes que representen el 55,6% dels expedients de contractes d'obra i el 91,7% de l'import total adjudicat. D'aquests se n'han seleccionat quatre d'adjudicats el 2016 i un de modificació. Entre aquests es troben les obres compreses en el projecte de remodelació integral de l'estadi d'atletisme de Campclar, les de reforma dels vestidors de la piscina i de la zona de serveis del poliesportiu també de Campclar i les compreses en el projecte de reforma de l'estadi de futbol del Gimnàstic de Tarragona (lot 1 i lot 2).

Pel que fa al projecte de reforma dels vestidors de la piscina i de la zona de serveis del poliesportiu de Campclar, la Sindicatura apunta que el consistori tarragoní va atorgar una pròrroga d'un mes i mig a l'adjudicatari d'unes obres perquè no les va finalitzar en els set mesos previstos, tot i que la reducció del termini d'execució de les obres fins als set mesos va ser precisament una de les millores previstes i valorades en l'adjudicació d'aquest expedient. Es dona la circumstància que tots els licitadors havien ofert una reducció dels terminis equiparable.

La Sindicatura també qüestiona la modificació d'un contracte adjudicat el 2008, referent a l'execució del projecte modificat de les obres de rehabilitació i reforma del Palau Municipal, que va ser suspesa per problemes econòmics. Segons aquest òrgan, l'actuació correcta hauria estat resoldre el contracte quan es va suspendre l'execució, el 2012, i haver fet una licitació actualitzada quan es va considerar que es podien executar les obres, el 2016.

Finalment, s'apunta que en cap dels expedients de contractació d'obres, de serveis i de subministraments fiscalitzats que van ser licitats mitjançant procediments negociats es va acreditar l'existència d'un procés de negociació de les condicions dels contractes, element essencial dels contractes tramitats pel procediment negociat.

En relació a la remissió de les dades bàsiques dels expedients al Registre públic de contractes de la Generalitat, la Sindicatura assenyala que no se'n van comunicar les modificacions, ni les pròrrogues, ni les variacions de preus. Segons la Sindicatura, tampoc es van comunicar algunes adjudicacions derivades d'acords marc.

Altres observacions

L'informe també qüestiona el procediment de les obres compreses en el projecte per a l'arranjament de vials principals i de la millora de mobilitat practicable a la zona d'interblocs de Sant Salvador de Tarragona. Un expedient es va declarar deserta la licitació per errors en la presentació de les ofertes de tots els , licitadors i es va acabar tramitant amb un procediment negociat sense publicitat. La Sindicatura considera que la corporació hauria d'haver dut a terme una nova licitació perquè l'error en la presentació de les ofertes havia estat induït per un error del mateix òrgan de contractació.

D'altra banda, la Sindicatura també posa la lupa en el transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat i autonomia reduïdes fins a centres ocupacionals. Un expedient mostra que el contracte no es va formalitzar fins un mes i mig més tard, tot i que el servei s'havia executat des de dos mesos abans que fos adjudicat. Per tant, durant el període de setembre a desembre no hi va haver cap contracte que suportés la prestació del servei.


Si podeu llegir aquesta informació és perquè hi ha moltes persones que s’han fet subscriptores i d’altres que també són sòcies de la cooperativa Diari Jornada.

Si volem fer informació lliure, deslligada dels grans poders polítics i econòmics, amb una publicitat que passi el nostre codi ètic i sense continguts patrocinats, necessitem ser més. Necessitem que et sumis al projecte per poder explicar l’actualitat diària des de Barcelona, Palma i València amb rigor, honestedat, des de les esquerres i el feminisme i en català.

No t’ho pensis més: fes la teva subscripció i/o la teva aportació com a sòcia cooperativista.

Ens venem només a tu